Hele 58 prosent av sykepleiere født i et afrikansk land sier at de selv har opplevd dette, mot litt over fire prosent av norskfødte sykepleiere.

«Mine kollegaer med annen hudfarge opplever daglig rasisme fra brukere og pårørende».
«Beboere sier de «ikke like sånne svarte».
«Jeg ser du ikke er norsk».

Uttalelsene er hentet fra en fersk undersøkelse omtalt i Sykepleien.

 

- Et lederansvar

2606 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund har svart på spørsmål som gjelder diskriminerende eller hatefulle ytringer omfattet av kjennetegn nevnt i straffelovens paragraf 185. Det vil si hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, legning og nedsatt funksjonsevne.

Funnene viser at mange sykepleiere opplever nedsettende og rasistiske ytringer knyttet til hudfarge, og som kan omfattes av Likestillings- og diskrimineringslovens forbud mot trakassering.

- Å forhindre trakassering er et lederansvar. Ledere må gjøre det trygt for ansatte å si fra om slike hendelser og de må ha rutiner for hvordan slike hendelser skal håndteres på alle nivåer i virksomheten, sier Mariette Lobo, fagdirektør i ombudet.

Loven definerer trakassering som handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. I tillegg har arbeidsgiver en plikt til å forebygge og hindre trakassering av ansatte.

 

Ikke bare pasienter

Hele 40 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at det er en kollega som står bak de diskriminerende uttalelsene. En fjerdedel svarer at det er en leder.

- Når negative uttalelser kommer fra dem man jobber sammen med og som styrer din arbeidshverdag, er det et arbeidsmiljøproblem som ledelsen må rydde opp i. Dersom ledelsen ikke tar tak i det eller selv har en hetsende talemåte er det viktig at tillitsvalgte og verneombud tar ansvar for å reise problemet, sier Lobo.

Vil du vite mer?

LDO gir veiledning til både arbeidsgivere og tillitsvalgte om hvordan man kan håndtere og forebygge trakassering, og vi veileder også enkeltpersoner som opplever trakassering om deres rettigheter.
Ta kontakt med oss 

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send mail til media@ldo.no