Ombud Hanne Bjurstrøm

-Horne svekker ombudsordningen

Barne- og likestillingsminister Solveig Hornes nye forslag til lov og håndhevingsapparat legger opp til en kraftig svekkelse av ombudet og arbeidet mot diskriminering, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

-Dagens situasjon krever sterkt diskrimineringsvern og et sterkt ombud. Derfor er det svært uheldig når det Solveig Horne nå faktisk foreslår er en svekkelse av ombudet, sier Bjurstrøm.

I regjeringens forslag til nytt håndhevingsapparat på diskrimineringsfeltet skal ombudets klagesaksbehandling flyttes til en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd. Den nye nemnden skal finansieres ved å hente betydelig ressurser fra dagens Likestillings- og diskrimineringsombud.

-Regjeringen sier i sitt forslag at ressurser tilsvarende 12-18 personer vil bli fjernet fra dagens ombud. Dette er rundt dobbelt så mange som jobber med klagesaksbehandling i dag, og innebærer en betydelig svekkelse av ombudet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal etter regjeringens forslag bli et rent pådriverombud, som også skal veilede og drive tilsyn med Norges forpliktelser etter norske og internasjonale lover og konvensjoner.

-Det sier seg selv at med de kutt regjeringen legger opp til, så vil ikke ombudet være i like god stand til å gi råd og veiledning til de vi er til for, eller til å drive pådriver- og tilsynsarbeid, sier Bjurstrøm.

I lys av svekkelsen av ombudet er også Bjurstrøm svært bekymret for hvordan ombudet og den nye nemnda skal få fulgt opp regjeringens forslag om å inkludere forbud mot diskriminering og trakassering på grunn av alder også utenfor arbeidslivet i den nye loven, i tillegg til grunnlagene etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

-Å inkludere alder i diskrimineringsvernet fullt ut vil kreve betydelige ressurser. Det helt avgjørende at regjeringen følger opp dette med mer ressurser til ombudet, sier Bjurstrøm.

Ombudet mener også at arbeidet mot diskriminering og lovhåndhevingen på diskrimineringsfeltet vil være svekket i lang tid i forbindelse med etableringen av en ny nemnd som skal lokaliseres i Bergen.

- Vi vet av erfaring fra andre statlige flyttinger at få om noen medarbeidere blir med når arbeidsplassen flyttes. Det vil ta tid å bygge opp et godt fagmiljø og slik vil det svekke hjelpen til de diskriminerte, sier Bjurstrøm.