Kvinne på gaten.

Lettere å håndtere seksuell trakassering begått av en gjest enn kollega

Ny FAFO-rapport viser at ansatte innen hotellbransjen i Skandinavia opplever at det er lettere å håndtere seksuell trakassering fra gjester enn når det er kollegaer og ledere som gjør det. Resultatet er basert på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte/verneombud ved ett stort kjedehotell i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Tillitsvalgtes og verneombudenes manglende involvering i arbeidet kommer også tydelig fram i rapporten som legges frem på Oslo Kongressenter 26.oktober i forbindelse med Nordisk seminar om forebygging og håndtering av seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen.

Det er i alt gjennomført intervjuer med totalt 20 informanter ved ett stort hotell i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Spørsmålene er relatert til forståelse, håndtering og forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Rapporten viser at saker hvor det er gjester som trakasserer, oppfattes som lette å håndtere og hotellene har gode rutiner for dette. Episoder der det er kollegaer og ledere som trakasserer er dermed ikke like lette å håndtere. I slike tilfeller må begge parter bli hørt og tatt hensyn til. Saker som resulterer i oppsigelse, innebærer omfattende formelle prosesser og oppfattes som svært vanskelige fordi man må forholde seg til to eller flere personer som er ansatt på hotellet. 

- Det er veldig bra at hotellene har en effektiv måte å håndtere gjester som utsetter ansatte for seksuell trakassering. Men det er viktig at ledere på alle nivåer også vet og er trygge på hvordan de skal håndtere seksuell trakassering mellom kolleger. Vi forventer at store arbeidsgivere, slik som disse hotellene, inkluderer både forebygging og håndtering av seksuell trakassering i opplæringen av lederne sine, sier fagdirektør i LDO, Rønnaug M. Retterås.

- Reiselivet skal være en foretrukken bransje for både unge kvinner og menn, og da er gode holdninger et »must». Det handler om kultur. Sexistiske kommentarer er passé. Det skal være like trivelig for begge kjønn å jobbe i bransjen. At reiseliv er en likestilt bransje på både ansatt- og ledernivå, gjør at vi kan komme først til mål med å etablere gode holdninger, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. 

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering

Alle tre hotellene som ikke nevnes med navn har erfaring med seksuell trakassering, både saker som involverer gjester og saker mellom kolleger. Saker som involverer gjester, forekommer en gang i blant. Det er først og fremst servitørene og ansatte innen romrenhold som er utsatt for seksuell trakassering fra gjester – som ofte er påvirket av alkohol. Trakassering fra gjester håndteres typisk ved at avdelingssjef eller vaktsjef henvender seg direkte til den aktuelle gjesten og forklarer at slik oppførsel ikke tolereres. Alt etter hvor alvorlig tilfellet vurderes, blir gjesten bedt om å forlate hotellet.  Saker mellom kolleger blir av lederne vurdert som vanskeligere å håndtere. I mange tilfeller handler dette om episoder som kan plasseres i en gråsone, men som av enkelte oppleves som seksuell trakassering. Dersom lederne får informasjon om slike saker, blir de som regel forsøkt løst ved en samtale med begge parter. Som oftest løser slike saker seg etter dette. Hotellene har også hatt enkelte vanskeligere saker mellom kolleger. Disse har blitt løst ved at den som har trakassert har sluttet i jobben, ofte etter påtrykk fra ledelsen. 

- Økt åpenhet anses som viktig for å forebygge seksuell trakassering, i tillegg til klare sikkerhetsrutiner for ansatte, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm. Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og hindre at ansatte utsettes for seksuell trakassering. Dette må integreres i virksomhetens ordinære HMS-arbeid og det beste hadde nok vært om denne plikten også fremgikk uttrykkelig av arbeidsmiljøloven, i tillegg til likestillings- og diskrimineringsloven, sier Hanne Bjurstrøm.

- Jo nærmere trakassering kommer deg selv, dess vanskeligere er det å melde ifra. Alle som jobber et sted, har ansvar for å legge merke til usunne kulturer. Voksne folk må være voksne og si ifra. Her må vi også ha fagforeningene med oss, sier Kristin Krohn Devold.

Tillitsvalgte og verneombud involveres i liten grad

Rapporten viser også at tillitsvalgte og verneombud var i liten grad involvert i arbeidet med seksuell trakassering ved de aktuelle hotellene. Det er få saker som behandles i partssammensatte fora, slik som arbeidsmiljøutvalget (AMU i den norske arbeidsmiljøloven). Ved det norske hotellet kommer tillitsvalgtes og verneombudenes manglende involvering tydelig fram, da disse ikke er invitert til å delta i arbeidet med nye retningslinjer etter #metoo – og de har heller ikke kjennskap til arbeidet som skjer i en gruppe bestående av ledere på ulike nivåer.

- Det er positivt at en arbeidsgiver har startet et arbeid med å fornye retningslinjene sine i forbindelse med seksuell trakassering. Men det at tillitsvalgte og verneombud i liten grad involveres er ikke godt nok. Loven sier at man skal involvere ansattes representanter i likestillingsarbeidet på arbeidsplassen. Tillitsvalgte, verneombud og ansatte vil dessuten bidra med kunnskap om hvordan ansatte opplever problemet med seksuell trakassering, sier Bjurstrøm.

Studier har tidligere pekt på at ansatte i serviceyrker med ustrakt kundekontakt ser på uønsket seksuell oppmerksomhet som «en del av jobben», og noe man må regne med. Det kan bety at mange derfor lar være å melde fra til leder eller tillitsvalgte. I utelivsbransjen vil det dessuten sjelden være tillitsvalgte å melde fra til, på grunn av lav grad av fagorganisering. Det er heller ikke uvanlig at det er leder som står for trakasseringen.

Sammenliknet med 28 EU-land, har Norge, Sverige og Danmark en relativt høy selvrapportert forekomst av seksuell trakassering i arbeidslivet. 3,6 prosent av svenske arbeidstakere oppgir å ha opplevd uønsket seksuell trakassering den siste måneden, mot 3,5 prosent i Danmark og 3,1 prosent i Norge. Snittet ellers i de 28 EU-landene som deltok i undersøkelsen, var 1,8 prosent. En sannsynlig forklaring er at kvinner i Skandinavia er mer oppmerksomme på problemet og dermed har en lavere terskel for å tolerere uønsket seksuell oppmerksomhet i jobbsammenheng. En annen forklaring kan være høyere yrkesdeltakelse blant kvinner i Skandinavia, også til dels i mannsdominerte yrker, enn blant kvinner i øvrige EU-land.

Funnene fra de nordiske landene samsvarer i stor grad med funn fra den norske hotell- og restaurantbransjen. Totalt 17 prosent av ansatte har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste tolv månedene – blant kvinnene var andelen 20 prosent.

Klikk her for å lese mer om FAFO-rapporten.

Du kan også følge med på seminaret på Oslo Kongressenter ved å klikke her.