Diskrimineringsnemnda behandler konkrete klager på diskriminering og trakassering. Les om nemnda her: www.diskrimineringsnemnda.no

1. Forklar saken din 

I klagen din til Diskrimineringsnemnda må du beskrive saken din. Her er det viktig at du er så konkret som mulig. 

 

Du må skrive hva som har skjedd. Det er viktig at du skriver tydelig hvilke handlinger, unnlatelser eller ytringer du mener er diskriminerende eller trakasserende. 

 

Du må også skrive hvorfor du mener at du er diskriminert/trakassert. Det er viktig å forklare om du mener at saken gjelder brudd på forbudet mot diskriminering, brudd på forbudet mot trakassering eller begge deler. Hvis saken handler om noe noen har sagt (en ytring), er det ofte trakasseringsforbudet som er relevant. Du kan lese mer om regelverket her: https://www.ldo.no/diskriminert/ 

 

Du må også skrive når dette har skjedd. Det kan være nyttig å lage en tidslinje, slik at det er enklere for Diskrimineringsnemnda å forstå saken. Hvis hendelsene skjedde for mer enn tre år siden, kan Diskrimineringsnemnda avvise saken. Det betyr at saken ikke blir behandlet. 

 

Du bør forklare hvor hendelsene skjedde. Hendelsene kan for eksempel ha skjedd i arbeidslivet, på skolen, på butikken eller på et utested. 

 

Du må skrive hvem som har vært involvert i saken. Du bør også skrive hva som er din tilknytning til saken. Gjelder klagen noe som har skjedd med deg selv, eller har det skjedd med noen andre? Hvis det finnes vitner, bør du også skrive dette. 

 

Hvis du klager på vegne av noen andre enn deg selv, for eksempel en venn, må du legge ved en skriftlig tillatelse fra vennen din (fullmakt). Hvis saken ikke gjelder deg og du heller ikke har fullmakt fra den/de saken gjelder, vil Diskrimineringsnemnda avvise den. Hvis du er under 18 år, må en foresatt eller vergen din klage for deg.  

 

2. Diskrimineringsgrunnlag 

For at forskjellsbehandling eller trakassering skal være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, må det ha skjedd på grunn av et diskrimineringsgrunnlag. Hvis forskjellsbehandlingen eller trakasseringen ikke har sammenheng med et av grunnlagene i loven, er det ikke et brudd på diskrimineringsregelverket 

Diskrimineringsgrunnlagene i loven er: 

I tillegg finnes det to diskrimineringsgrunnlag som bare gjelder i arbeidslivet: 

 

Du må skrive hvilket diskrimineringsgrunnlag som gjelder i din sak, om det er ett, flere eller en kombinasjon av flere grunnlag. Her må du være konkret. Hvis du for eksempel mener at du har blitt diskriminert på grunn av en funksjonsnedsettelse, må du skrive hva slags funksjonsnedsettelse det gjelder.  

 

I saker om seksuell trakassering er det ikke krav om at trakasseringen har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag. 

 

 

Les mer om diskriminering på våre nettsider her.

 

3. Årsakssammenheng 

Du må forklare hvorfor du mener at forskjellsbehandlingen eller trakasseringen skjedde på grunn av diskrimineringsgrunnlaget. Dette kalles årsakssammenheng. Hvis det mangler årsakssammenheng mellom diskrimineringsgrunnlaget og forskjellsbehandlingen/trakasseringen, er det ikke brudd på diskrimineringsregelverket. 

 

Hvis du for eksempel ikke fikk jobben du søkte på, og du mener at det skjedde fordi du var gravid, må du forklare hvorfor du mener graviditeten var grunnen til at du ikke fikk jobben. Hvis det var en annen grunn til at du ikke fikk jobben, er det ikke spørsmål om diskriminering. 

 

4. Skriv hvem klagen er rettet mot 

Du må også skrive hvem du klager inn for Diskrimineringsnemnda. Du må skrive navnet på personen eller selskapet/organet/virksomheten som du mener har diskriminert eller trakassert deg.  

 

I saker om trakassering eller seksuell trakassering i arbeidsforhold, kan arbeidsgiver være ansvarlig på ulike måter. Arbeidsgiver kan være direkte ansvarlig for trakasseringen etter visse vilkår, og/eller indirekte ansvarlig fordi arbeidsgiver ikke har forebygget eller forhindret trakassering. Hvis du vil klage inn arbeidsgiver i en slik sak, bør du skrive tydelig om hvordan du mener at arbeidsgiver er ansvarlig. Du kan lese mer om dette her: https://www.ldo.no/diskriminert/pa-jobb/trakassering-og-seksuell-trakassering/ 

 

 

5. Bevis 

Du bør sende inn dokumentasjon som beviser din påstand om hva som har skjedd. Dette kan for eksempel være e-poster, SMS-er, møtereferater, bilder, tekst fra stillingsutlysninger, jobbsøknader eller skriftlige vitneforklaringer. Uten noe bevis på at du har blitt forskjellsbehandlet/trakassert på grunn av et diskrimineringsgrunnlag, vil det være vanskelig å vinne frem med klagen din. Mange saker som blir klaget inn for Diskrimineringsnemnda blir henlagt fordi det kun er lagt frem en påstand om diskriminering uten dokumentasjon eller holdepunkter som beviser at det har skjedd en forskjellsbehandling på grunn av et diskrimineringsgrunnlag. 

 

Hvis du har mye dokumentasjon, bør du tenke gjennom hvilken dokumentasjon som er relevant og hvilken som ikke er relevant. 

 

Motparten (den du har klaget inn) får normalt kopier av alle dokumenter du sender inn. Dette er viktig å huske på hvis du vurderer å sende inn sensitiv informasjon, for eksempel din pasientjournal. 

 

 

6. Erstatning og oppreisning 

Du bør tenke gjennom om du vil kreve erstatning og oppreisning (erstatning for ikke-økonomisk tap). Hvis du vil kreve erstatning og/eller oppreisning, må du skrive dette tydelig når du klager til Diskrimineringsnemnda. 

 

Hvis du krever erstatning for økonomisk tap, må du også sende inn dokumentasjon som viser at du har hatt et økonomisk tap på grunn av diskrimineringen eller trakasseringen. 

 

Diskrimineringsnemnda kan bare behandle krav om oppreisning (erstatning for ikke-økonomisk tap) i saker som gjelder arbeidsforhold. 

 

Du kan lese mer om erstatning og oppreisning her: https://www.ldo.no/diskriminert/pa-jobb/erstatning/ 

 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.