Hvem er utsatt for rasisme? 

Rasismen og rasistisk tankegods har blitt vitenskapelig motbevist, men finnes fortsatt. I Norge er en rekke grupper utsatt for dette: muslimer, jøder, samer, romer, utenlandsadopterte, flyktninger og innvandrere med flere. Rasismen kommer til uttrykk på ulike måter; gjennom stereotypier, fordommer, latterliggjøring, mistenkeliggjøring, hets og trakassering i ord, bilder og film - til handlinger som negativ forskjellsbehandling, utestenging, fysisk truende adferd og vold.  

 
Rasisme kan være straffbart 

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr trakassering på grunn av etnisitet, og noen uttrykk for rasisme kan være et brudd på denne loven. Klikk her for å lese mer om trakassering og klikk her for å lese om trakassering i arbeidslivet. Straffeloven forbyr diskriminerende og hatefulle ytringer. Det vil si, hvis noen truer eller håner noen, eller fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen blant annet på grunn av en persons hudfarge eller nasjonale opprinnelse, etniske opprinnelse, religion eller livssyn. Ytringene må være rettet mot bestemte personer for at de skal være straffbare.  
 
Ikke alle ord og handlinger som er rasistiske eller som oppleves å være rasistiske rammes av loven. Ytringsfriheten gir rett til å ytre meninger om grupper som kan oppleves nedsettende og krenkende, selv om de ikke nødvendigvis er ulovlige.  
 

Internasjonale forpliktelser 

Arbeidsgivere, tjenesteytere, næringsdrivende og ideelle organisasjoner bør forebygge og ha rutiner for å håndtere rasistiske ytringer og handlinger, uavhengig av om de er straffbare etter loven eller ikke. Norske myndigheter har forpliktet seg til å følge FNs rasediskrimineringskonvensjon. Klikk her for FNs rasediskrimineringskonvensjon (forkortet ICERD på engelsk), som blant annet innebærer aktivt bekjempelse av rasisme i Norge.  

Stå opp mot rasisme

Ombudets kampanje mot rasisme (2021)