Redegjørelsen skal beskrive minst fire momenter: 

  • Hvilke prinsipper, prosedyrer og standarder dere har for likestilling.
  • Hva dere gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i arbeidet. Her skal dere redegjøre for hvordan dere arbeider for å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. 
  • Hvordan dere vurderer resultatene som er oppnådd 
  • Hvilke forventninger og planer dere har for arbeidet fremover 

Redegjørelsen skal gis i årsrapport / årsberetning eller annet offentlig tilgjengelig dokument. 

Eksempel på mulig formulering: 

Vår virksomhet har satt som mål at våre lokaler skal være tilgjengelige for hele befolkningen. En brukerundersøkelse avdekket at flere opplever at løsningen rullestolbrukerer blir henvist til sideinngangen oppleves som mindre likeverdig. Vi har nå igangsatt en prosess for å sikre adkomst for alle gjennom hovedinngangen. Målsettingen er at Driftsavdelingen ferdigstiller dette arbeidet innen årets slutt. På bakgrunn av tilbakemeldingene vil vi også nå igangsette en generell gjennomgang av tilgjengelighet i hele vår virksomhet.

For virksomheter som har underliggende virksomheter/etater og/eller underleverandører  

Alle offentlige virksomheter skal redegjøre for sitt likestillingsarbeid. Noen virksomheter har underliggende virksomheter, noe som gjør det aktuelt å avtale når og hvordan informasjon skal deles dersom dette er nødvendig for å redegjøre.  

Det er opp til hver virksomhet å finne ut om de har behov for å innhente informasjon fra underliggende virksomheter eller underleverandører. Det finnes ingen fasit for hvordan informasjonsflyten skal sikres. Ombudet antar at det kan være minst to modeller for informasjonsdeling: 

  • Sentralstyrt – gjennom instruks og bestillinger 
  • Lokalstyrt – hver virksomhet sørger for egne løsninger og gode kommunikasjonsrutiner på tvers 

Uansett hvilken modell som velges, er det viktig å avklare forventninger og sette av nok tid til å få delt nødvendig informasjon. 

Les mer om dine plikter som offentlig myndighet:

Klikk her: Gjelder plikten for meg?

Klikk her: Hva handler plikten om?

Tips:

For å strukturere og effektivisere arbeidet kan det være nyttig å ta utgangspunkt i oversikten som finnes i Barne-, ungdoms- og familiedrektoratets (Bufdirs) mal for likestillingsredegjørelser: Bufdirs eksempelmal for likestillingsredegjørelse for offentlige myndigheter

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven: